Ons verhaal

Ons verhaal
“Rekening houdend met ieders mogelijkheden willen wij samen op weg naar zelfstandigheid.”

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen in een veilige en vertrouwde omgeving. Wij werken met plezier samen, zodat wij van en met elkaar kunnen leren. Op de Tijl Uilenspiegel bieden wij onderwijs dat past. Op onze school wordt gewerkt met het leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent dat de groepen in principe op basis van leeftijd worden samengesteld. We werken vaak met combinatieklassen, daardoor wordt de leerling al vroeg een zekere zelfstandigheid bijgebracht, maar leren zij ook om samen te werken. Bij verschillende vakken wordt gekeken welke instructie bij het kind past. Immers leert ieder kind op zijn eigen tempo en manier. Als een kind meer uitleg nodig heeft, geeft de leerkracht verlengde instructie, terwijl een kind dat de lesstof al begrijpt juist snel aan de slag kan met uitdagende lesstof. In alle groepen worden hiervoor moderne methodes gebruikt. De leerkracht daagt leerlingen uit om op eigen niveau te ontwikkelen. Vanaf groep 4 hebben kinderen op onze school een laptop tot hun beschikking. Maar ook kinderen in de onderbouw werken zo nu en dan al digitaal. Leerlingen krijgen door digitaal te oefenen direct feedback op hun gemaakte werk. Hierdoor hebben ze direct zicht op wat al goed gaat en wat nog een leerpunt is. Dit maakt hen eigenaar van hun leerproces.

Het schriftelijk onderwijs vinden wij echter net zo belangrijk want Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het belangrijk is om met de hand te schrijven. In groep 3 en 4 is het zeer zinvol omdat kinderen die met de hand schrijven letters en woorden beter inprenten in hun hersenen. De Tijl Uilenspiegel is een Vreedzame school
Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen zich prettig voelen, en zich daarnaast ook gehoord en gezien voelen. Kinderen leren op onze school dat zij een stem hebben, dat wat zij vinden of doen er echt toe doet. We leren ze samen op een democratische manier beslissingen te nemen en problemen die ze tegenkomen op te lossen. Daarbij willen we de kinderen leren een actieve bijdrage te leveren, zich verantwoordelijk te voelen en open te staan voor verschillen tussen mensen.

Openbaar onderwijs, altijd op zoek naar verbinding
Op de openbare school zijn we altijd op zoek naar verbinding. We leren kinderen nieuwsgierig te zijn naar elkaar. Daarom leven en leren we samen. Hoeveel we ook van elkaar verschillen, iedereen heeft recht op een gelijke behandeling, een gelijke stem en gelijke kansen. Er is ruimte voor ieders verhaal. Kinderen mogen ook hun stem laten horen en ze leren zelfstandig en kritisch te denken. We staan open voor de wereld om ons heen en kiezen voor vrijheid, democratie en het gesprek over levensbeschouwing. Door met elkaar in gesprek te gaan leren kinderen onderlinge verschillen te herkennen en te zoeken naar overeenkomsten. Zo ontstaat saamhorigheid en respect. Die verbinding geeft hen een stevig handvat voor hun toekomst!

Niet apart maar samen.
In het cluster Vianen-Zederik, waar De Tijl Uilenspiegel onder valt, zoeken we op allerlei fronten verbinding met andere partijen, zoals de kinder- en buitenschoolse opvang en de omliggende scholen. Ook voor kinderen met speciale behoeften is een plek. Die samenwerking zorgt ervoor dat het kind centraal staat met alles wat het nodig heeft. Onze 6 scholen in het cluster werken onderling samen in een leergemeenschap. We versterken elkaar door het delen van kennis en expertise. In Vianen bieden wij bijvoorbeeld voltijds hoogbegaafdenonderwijs. De kinderen leren in een eigen groep op een andere manier, maar werken en spelen ook samen met de rest van het kindcentrum. De gespecialiseerde leerkrachten ondersteunen desgevraagd ook de kinderen die extra verrijking nodig hebben op De Tijl Uilenspiegel.

Verbinding met de omgeving
Leerlingen worden gestimuleerd om oog te hebben voor de mensen en de natuur om hen heen, daar gaan we met elkaar over in gesprek. We zoeken ook naar samenwerking met partijen buiten de school. We bieden leerlingen de mogelijkheid om hun stem te laten horen in de leerlingenraad.

“Openbare scholen zorgen ervoor dat alle kinderen welkom zijn en samen leren, ook van hun verschillende achtergronden.” Meer weten over openbaar onderwijs? U kunt verder lezen op openbaaronderwijs.nu of op school het boekje ophalen.