Home > Over ons

De visie van de school

Het openbaar onderwijs heeft een bijzondere plaats in het Nederlandse onderwijsstelsel. Het is toegankelijk voor ieder kind dat het normale basisonderwijs kan volgen, ongeacht herkomst, ras, levensovertuiging, sociaal-economische achtergrond, etc.
Kinderen leren er respect te hebben voor ieders normen, waarden en gewoonten, voor het ‘anders zijn’ van hun klasgenoten. Daarmee worden zij voorbereid op onze multiculturele samenleving, waarin we te maken hebben met een veelheid aan achtergronden.

Onze school geeft een eigen uitwerking aan dit ideaal. Ons motto luidt:

NIET APART,
MAAR SAMEN NAAR ZELFSTANDIGHEID

 

Wij vinden dat kinderen zich moeten kunnen ontwikkelen in een veilige en vertrouwde omgeving.
Daarom hebben wij met elkaar regels opgesteld waaraan iedereen zich dient te houden. Deze regels zijn vastgelegd in ons gedragsprotocol en in ons veiligheidsprotocol.
Wij voeren een actief beleid tegen het pesten.

Uitgangspunten in de lessituatie.

Bij het lesgeven gaan wij uit van de volgende overwegingen:
Ieder kind is uniek: zijn/haar gevoelsleven; eigenwaarde en zelfvertrouwen dienen gerespecteerd en beschermd te worden.
• Meisjes en jongens dienen gelijkwaardig behandeld te worden.
• De leerkrachten dienen zoveel mogelijk uit te gaan van de belevingswereld van het kind.
• Zij dienen in hun onderwijs variaties in leersituaties aan te brengen, omdat kinderen nu eenmaal niet allemaal op dezelfde manier leren.
• Kinderen dienen zich te kunnen ontwikkelen door ontdekkend om te gaan met leermiddelen, materialen en informatiebronnen.
• Kinderen dienen de gelegenheid te krijgen zelf verantwoordelijkheid te dragen.
• Kinderen dienen te leren respect te hebben voor mensen, dieren en dingen.
• Kinderen dienen te leren samen te werken, samen te leven, zich te ontspannen en inhoud te geven aan hun vrije tijd.
• Kinderen dienen te leren om te gaan met fouten en conflicten en zoveel mogelijk zelfredzaam en mondig te worden.

Ons onderwijs is afgestemd op de behoeften van individuele leerlingen, zodanig dat alle leerlingen een bij hen passend ontwikkelingsproces kunnen doorlopen.