Home > Wat wij belangrijk vinden

Missie

Onze missie luidt:

“Rekening houdend met ieders mogelijkheden willen wij niet apart, maar samen op weg naar zelfstandigheid.”

De kinderen (en hun ouders) moeten op school een veilige en vertrouwde omgeving aantreffen. Wij vinden het belangrijk dat wij met plezier samenwerken, zodat wij van en met elkaar leren. De onderwijskundige aanpak en het pedagogische klimaat in onze school zijn op deze belangrijke punten gebaseerd.

Wij vinden dat kinderen zich moeten kunnen ontwikkelen in een veilige en vertrouwde omgeving. Daarom hebben wij met elkaar regels opgesteld waaraan iedereen zich dient te houden. Deze regels zijn vastgelegd in ons gedragsprotocol en in ons veiligheidsprotocol. Wij voeren een actief beleid tegen het pesten.

Uitgangspunten in de lessituatie.

Op onze school wordt gewerkt met het leerstofjaarklassensysteem.
Dit betekent dat de groepen in principe op basis van leeftijd worden samengesteld en de leerlingen aan het eind van het schooljaar een bepaalde hoeveelheid leerstof verwerkt hebben. De consequentie daarvan kan zijn dat een leerling die hier niet aan kan voldoen een jaar doubleert. Vanwege het feit dat we met combinatieklassen werken, wordt de leerling al vroeg een zekere zelfstandigheid bijgebracht. Bovendien houden we binnen het leerstofjaarklassensysteem steeds meer rekening met de verschillen tussen leerlingen. Bij dreigend doubleren wordt altijd overleg gepleegd met de ouders. Het is de school die uiteindelijk bepaalt of een leerling moet doubleren. Leerlingen in de hogere groepen kunnen op onderdelen een eigen programma volgen.

Bij het lesgeven gaan wij uit van de volgende overwegingen:

 • Ieder kind is uniek.
 • Kinderen worden gelijkwaardig behandeld.
 • De leerkrachten gaan uit van de belevingswereld van het kind.
 • Leerkrachten brengen in hun onderwijs variaties in leersituaties aan, omdat kinderennu eenmaal niet allemaal op dezelfde manier leren.
 • Kinderen mogen zich ontwikkelen door ontdekkend om te gaan met leermiddelen,materialen en informatiebronnen.
 • Kinderen krijgen de gelegenheid zelf verantwoordelijkheid te dragen.
 • Kinderen leren respect te hebben voor mensen, dieren en dingen.
 • Kinderen leren samen te werken, samen te leven, zich te ontspannen en inhoud tegeven aan hun vrije tijd.
 • Kinderen leren om te gaan met fouten en conflicten en zoveel mogelijk zelfredzaam en mondig te worden.Ons onderwijs is afgestemd op de behoeften van individuele leerlingen, zodanig dat alle leerlingen een bij hen passend ontwikkelingsproces kunnen doorlopen.
  Voor alle leerlingen blijft echter het bereiken van de door het Ministerie van O.C.&W. opgestelde einddoelen voor het basisonderwijs het uitgangspunt.

Onze school legt de nadruk op taal. Dat is terug te zien in ons Piramideproject in de groepen 1 en 2. Ook het werken met de Ipads in meerdere groepen stimuleert allerlei vormen van taal. Bovendien voeren we een actief beleid ten aanzien van de verschillende ontwikkelingen van taal.

Waarom is taal zo belangrijk voor elk kind?

Taalontwikkeling staat aan het begin van alle verstandelijke ontwikkelingen. Rekenen heeft veel talige aspecten, lezen ontstaat uit taal, vakken zoals aardrijkskunde en geschiedenis zijn talig. Spreekbeurten, gesprekken voeren, informatie geven en krijgen, contacten leggen: allemaal taal.

 • daarom hebben we een eigen schoolbibliotheek;
 • werken we in groep 1 en 2 met het Piramideproject;
 • doen we mee met leesbevorderingsprojecten van de bibliotheek Vianen en komen daar, vanaf groep 3 op bezoek;
 • hebben we ook in de kleutergroep een digitaal schoolbord, zodat we taalbegrippen met afbeeldingen kunnen verduidelijken;
 • maken we gebruik van logopedisten die, naast het geven van spraakles, ook taal en spelling kunnen trainen;
 • lezen we met behulp van verschillende methoden zoals: Veilig Leren Lezen,Connectlezen, Tutorlezen en Estafettelezen;
 • werken we met een dyslexieprotocol voor kinderen die veel moeite hebben met lezen en/of spelling en voor de dyslectische leerlingen.

Wat houdt het Piramideproject in.

In de groepen 1 en 2 werken we met het Piramideproject. Dit project is voortgekomen uit de ontwikkeling van het VVE, Voor– en Vroegschoolse Educatie. Het Piramideproject is een combinatie van spelen, werken en leren in een positief pedagogisch klimaat. De inhoud wordt bepaald door 8 ontwikkelingsgebieden, uiteenlopend van taal- en denkontwikkeling tot creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Piramide start op de peuterspeelzaal of op het kinderdagverblijf en loopt door in de kleutergroepen 1 en 2 van de basisschool. Daardoor vormt het een goede basis!

Werkwijze, didactische werkvormen en huiswerk

Algemeen:

Voor einde basisonderwijs zijn twee referentieniveaus geformuleerd: 1F, het Fundamenteel niveau en 1S, het Streefniveau. 1F is het niveau dat alle kinderen in principe aan het eind van de basisschool moeten kunnen bereiken. Doorgaans betreft dit leerlingen die na de basisschool naar de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg in het vmbo gaan. Om goed in dat vervolgonderwijs te kunnen doorstromen, moeten zij het fundamenteel niveau 1F beheersen. 1S is het niveau dat bedoeld is voor leerlingen die na de basisschool naar de gemengde leerweg of theoretische leerweg in het vmbo of naar havo en vwo doorstromen. Deze indeling geeft aan, geeft zelfs ‘toestemming’, dat niet alle leerlingen hetzelfde hoeven te bereiken.

Onze school werkt volgens het jaarklassensysteem en werkt in gecombineerde groepen. Binnen de eigen jaargroep wordt er gewerkt met arrangementen naar niveau uitgaand van de leerlijnen naar een F1* of S1* niveau welke de methode volgt. Daarnaast wordt de zelfstandigheid bevorderd door het werken met weektaken.

Huiswerk in de onderbouw bestaat uit het bevorderen van het lezen thuis. In de bovenbouw wordt huiswerk gegeven ter voorbereiding op toetsen en de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs.