Home > Ouderbijdrage

Activiteiten

Ieder schooljaar zijn er voor de leerlingen leuke en leerzame activiteiten. Deze worden georganiseerd door werkgroepen. Elke leerkracht treedt op als voorzitter van een werkgroep en vraagt ouders in een werkgroep te helpen. Na het beëindigen van de activiteit wordt de werkgroep ontbonden. De activiteiten zijn de Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerstfeest, Pasen en eventuele andere vieringen, excursies en het schoolreisje.

De ouderbijdrage

Wat betalen ouders voor het onderwijs?

De kosten van het onderwijs worden in beginsel gedragen door de overheid. Wanneer een school naast het gewone onderwijsprogramma extra activiteiten of voorzieningen aanbiedt, mag daarvoor aan de ouders een vrijwillige financiële bijdrage worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan een schoolreis, een schoolkamp en festiviteiten. Aangegeven moet worden waaraan de ouderbijdrage besteed wordt. Ouders kunnen bepalen of ze de bijdrage in zijn geheel, slechts gedeeltelijk of in delen betalen. Ouders die niet kunnen betalen, kunnen in overleg een regeling treffen. Een financiële bijdrage is geen voorwaarde tot toelating tot de school.

De vrijwillige ouderbijdrage

De hoogte van de bijdrage en de wijze waarop het geld besteed wordt, wordt in overleg met de medezeggenschapsraad vastgesteld. Gedurende het schooljaar wordt verantwoording afgelegd en kunnen ouders invloed uitoefenen. De bedragen voor dit schooljaar zijn bij benadering: €20,= voor festiviteiten en dergelijke, €25,= voor het schoolreisje en €50,= voor het schoolkamp in groep 7/8