Home > Groep 7-8

Groep 7-8

Welkom op het stukje website van groep 7-8!

Onze groep telt dit jaar negentien leerlingen. Elf leerlingen in groep 7 en acht in groep 8. De leerkrachten zijn juf Ellen en juf Waaske. Op maandag, dinsdag en vrijdag is juf Waaske in de groep. Op woensdag en donderdag is juf Ellen er om met de kinderen samen aan de lesstof te werken. Met zijn allen zijn we een gezellige groep met een hoop variatie!

We zijn aangekomen bij de laatste jaren van de basisschool. De lesstof is op z’n moeilijkst en de voorbereiding op de middelbare school is begonnen. We vinden het daarom in onze groep heel belangrijk dat iedereen zich prettig voelt en zichzelf kan zijn. Want leren en laten zien wat je kunt, lukt het best als je je op je plek voelt. Naar elkaar luisteren en elkaar proberen te begrijpen, ook als je een andere mening hebt, vinden we heel waardevol. Bij de lessen van De Vreedzame School komen deze thema´s aan bod. Net als het leren `participeren´, `mee te doen`. Ieders mening telt en ieders bijdrage is waardevol. We oefenen dit bijvoorbeeld door het samen aanpakken van taken of taken samen te bedenken, plannen en uit te voeren.

U leest het hierboven al. Tijdens de lessen werken we veel samen aan opdrachten, want samen weten we meer. Soms maken we foutjes, maar dat geeft niets, want het maken van een foutje is weer een kans om iets nieuws te leren.

Waar zijn we dan de hele dag mee bezig?

Na een begroeting bij de deur beginnen wij de dag altijd samen in de kring. We kunnen elkaar dan even echt allemaal zien en we bespreken kort wat voor die dag de planning is. Soms staan we even stil bij een actualiteit uit het nieuws of een onderwerp dat door de leerlingen wordt ingebracht. Daarna gaan we verder met de leervakken.

Bij rekenen leren we bijvoorbeeld sommen met breuken en procenten uit te rekenen. Of we maken grote deelsommmen. Ook oefenen we met verhaalsommen. Die zijn moeilijker want dan zit de som verstopt in een verhaaltje.

Bij spelling leren we onder andere hoe de werkwoorden gespeld moeten worden of hoe je leenwoorden uit andere talen schrijft. Goed controleren wat je hebt geschreven is dan heel belangrijk.

Tijdens de begrijpend lezen lessen arceren we de belangrijke stukjes in een tekst, leren we signaalwoorden te herkennen waardoor we beter begrijpen wat de delen van de tekst met elkaar te maken hebben. En natuurlijk leren we hoe we kunnen samenvatten. Deze vaardigheid is heel belangrijk voor later bij het studeren.

Bij de taallessen leren heel veel nieuwe woorden. Maar ook welke woordsoorten er zijn, of hoe we een zin kunnen verdelen in zinsdelen. We leren ontleden en oefenen met spreekwoorden en uitdrukkingen.

Ook gaan we met onze methode Blink op reis door de wereld. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek zijn geïntegreerd in deze methode in thema’s. Bij de thema’s horen lessen, waarbij de kinderen met behulp van filmpjes, opzoek opdrachten en luisterfragmenten allerlei informatie leren. Ook gaan de leerlingen binnen elk thema zelf op onderzoek uit door het formuleren van een eigen onderzoeksvraag. Elk onderzoek wordt afgesloten met een presentatie aan de groep, zodat we ook weer van elkaar leren.

Tijdens de lessen Engels leren we veel van onze “digibord teacher”. We kijken filmpjes en zingen liedjes waardoor we veel woorden leren en ook de uitspraak ervan. Ook oefenen we natuurlijk met gesprekjes in het Engels. Hoe vraag je de weg? Of hoe bestel je eten in een restaurant?

Bij haast alle vakken worden na de uitleg van de leerkracht aan de instructietafel laptops gebruikt om opdrachten te maken, filmpjes te kijken of dingen op te zoeken. Ieder kind heeft een eigen laptop tot zijn beschikking. Het grote voordeel hiervan is dat kinderen tijdens het zelf werken gelijk feedback krijgen op hun werk en dat veel computerprogramma’s adaptief zijn. Dat wil zeggen, kinderen kunnen gelijk zien wat ze goed of fout doen en het programma past zich aan het het niveau van het kind. Ook kan de leerkracht goed zien waar extra uitleg of extra uitdaging nodig is.

Om te leren ons werk te plannen en goed te verdelen over de dagen, werken we met weektaken en een agenda. Ook zetten we de wekelijkse planning op de ouderapp, zodat iedereen op de hoogte is en kan helpen daar waar nodig. In de planning staan bijzondere activiteiten, huiswerk of door de kinderen te houden presentaties. De kinderen nemen zelf vanuit huis een eigen agenda mee.

Er zijn dit jaar weer een hoop mooie uitdagingen. We gaan er samen voor 100% voor en we hebben er veel zin in!

Tot ziens, in groep 7-8

de leerlingen,

juf Ellen, juf Waaske