Home > Groep 4-5

Groep 4-5

Welkom in groep 4-5!

Wij zijn een enthousiaste en gezellige groep met vijfentwintig kinderen in de klas. Er zitten 9 kinderen in groep 4 en 16 kinderen in groep 5. De juffen zijn juf Fenneke en juf Didi. Op maandag, donderdag en vrijdag is juf Fenneke in de klas. Op dinsdag en woensdag is juf Didi er om de kinderen te begeleiden.

Leren is natuurlijk erg belangrijk, maar met plezier naar school gaan ook. Daarom proberen we er met z’n allen een fijn schooljaar van te maken. Bijvoorbeeld door een spelletje tussendoor, een “energizer” om even te bewegen, door samen te werken en elkaar te accepteren en respecteren zoals we zijn.

Wat leren we in groep 4 en 5?

Groep 4:

Rekenen groep 4

De kinderen oefenen in groep 4 tot de herfstvakantie het getalbegrip tot honderd en maken optel- en aftreksommen tot de honderd over het tiental heen. Ook is er aandacht voor het vermenigvuldigen, de keersommen. De kinderen maken namelijk voor het eerst kennis met “de tafels”.

Tot de kerstvakantie is er veel aandacht voor het vermenigvuldigen en wordt de tafel van twee, vijf en tien aangeboden. De kinderen gaan leren om analoge tijd (gewone klokken met wijzers) en digitale tijd af te kunnen lezen. Tot de voorjaarsvakantie moeten de kinderen kunnen tellen over de honderd en kunnen optellen en aftrekken tot honderd. Daarnaast oefenen ze de tafels t/m vijf en van tien. Tot de zomervakantie worden de andere tafels ook aangeboden en leren de kinderen rekenen met geld, gewicht, tijd, oppervlakte en ruimtelijk inzicht.

Taal/spelling groep 4

In de spellinglessen krijgen de kinderen per periode een pakket woorden aangeboden. Vaak vallen die woorden onder een zelfde spellingregel. Aan het eind van die periode krijgen de kinderen vaak een dictee waarbij de leerkracht kijkt of uw kind de woorden en bijbehorende regels beheerst. Als huiswerk oefent uw kind thuis elke week de woorden op www.bloon.nl.

Bij de taallessen leren de kinderen veel nieuwe woorden, hoe ze “goede zinnen” kunnen schrijven, hoe verschillende soorten woorden heten en nog veel meer.

Schrijven groep 4

In groep 4 leren de kinderen hoofdletters schrijven en deze te gebruiken in het schrijven van teksten.

Groep 5:

Begrijpend lezen groep 4 en 5

Wij werken met de methode Nieuwsbegrip. Waar het leesonderwijs uiteindelijk om gaat is: begrijpen je wat je leest. Begrijpend lezen wil zeggen dat uw kind de inhoud van de tekst snapt. Wil een kind een tekst echt kunnen begrijpen, dan moet het technisch lezen zelf niet te veel moeite kosten. Daarom beginnen wij pas in groep 4 met begrijpend lezen. Hoe ziet zo’n les begrijpend lezen er dan uit? De tekst wordt erbij gepakt en de leerkracht introduceert het onderwerp. Vaak begint de les met brainstormen. Waar zou de tekst over gaan als we de titel lezen en de plaatjes bekijken? Wie weet er al wat van het onderwerp af? Daarna leest de klas gezamenlijk de tekst. Moeilijke woorden worden besproken. In het werkboek staan de vragen die de kinderen in groepjes of individueel mogen beantwoorden. Als iedereen de vragen heeft gemaakt, worden de antwoorden besproken. Juist van deze gezamenlijke bespreking leren de kinderen veel! Ook krijgen de kinderen elke week als huiswerk een les begrijpend lezen van onze methode “Nieuwsbegrip XL” .

Rekenen:

De kinderen leren in groep 5 de tafels op tempo. Dit is heel erg belangrijk, want als we de tafels goed kennen, kunnen we ook deelsommen leren. Met optellen en aftrekken gaan we nu tot de 1000 leren. En we gaan ook wegen, meten en rekenen met geld, en de analoge en digitale tijden op de klok.

Spelling:

Elke week leren we een spellingcategorie aan, hierin zit een bepaalde spellingsregel. Maar in veel woorden zitten meerdere categorieën, dus extra opletten! Bijvoorbeeld ‘kroketten’, daar letten we op de ‘o’ : je hoort er twee maar je schrijft er één; maar ook: je hoort de korte klank /e/ dus je schrijft dubbel ‘t’. We maken regelmatig oefendictees om er voor te zorgen dat we aan alle geleerde categorieën blijven denken.

Taal:

We werken met de taalmethode Taalverhaal.nu. Deze methode heeft veel leuke filmpjes en instructie op het digibord bijvoorbeeld, en hippe plaatjes en leuke teksten. En als je als kind geprikkeld en geboeid wordt, worden de lessen leuker en de inzet beter! Met taal leren we nieuwe woorden, hoe je een uitnodiging schrijft, wat een zelfstandig naamwoord is en hoe je je menig goed kunt beargumenteren.

Lezen

Lezen is zó belangrijk…! Hoe vlotter je leest, hoe meer woorden je leert, hoe beter je de teksten kan begrijpen…dus lekker veel doen! Op school lezen we natuurlijk al tijdens de lessen Estafette, maar alle kinderen lenen ook een boek uit de schoolbieb waar ze lekker in kunnen lezen. Ook gaan we woorden lezen en in tweetallen hardop lezen.

Wat nog meer…?

Elke week staan er ook nog andere vakken op het programma: schrijven, LOGO 3000(woordenschat), Blink(aardrijkskunde, natuur en geschiedenis), Engels, vreedzame school, gym en de creatieve vakken.

We maken de lessen na de instuctie van de juf vaak op de iPad, maar schrijven met een pen (of potlood) blijft ook belangrijk voor de motorische ontwikkeling. Dit blijven we dus oefenen.

Het vak Blink (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek) werkt met thema’s. Bij de thema’s horen lessen, waarbij de kinderen met behulp van filmpjes, opzoek opdrachten en luisterfragmenten allerlei informatie leren. Ook gaan de leerlingen binnen elk thema zelf op onderzoek uit door het formuleren van een eigen onderzoeksvraag. Elk onderzoek wordt afgesloten met een presentatie aan de groep, zodat we ook weer van elkaar leren.

Met de Engelse lessen leren we hoe we een gesprekje in het Engels kunnen voeren, bijvoorbeeld om iemand te leren kennen of hoe je iets vraagt in de supermarkt. Ook leren we Engelse liedjes.

We gaan er met elkaar een gezellig en leerzaam schooljaar van maken!

Juf Fenneke, juf Didi en de kinderen van groep 4-5 .