Home > Medezeggenschapsraad

Rol en taken van de MR

De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan dat door de wet geregeld is. In de medezeggenschapsraad hebben de twee locaties van De Gaard zitting (Meester Vos en Tijl Uilenspiegel). Er zitten 4 ouders en 4 leerkrachten in. De MR houdt de kwaliteit van het onderwijs bij ons op school in de gaten en onderhoudt contacten met het bestuur van de stichting O2A5. De MR moet en mag zich gevraagd en ongevraagd met allerlei zaken bezighouden die de school aangaan. Afhankelijk van de belangen die ermee gemoeid zijn en de reikwijdte, wordt de MR over een aantal zaken om een advies danwel om instemming gevraagd.

De MR mag ook ongevraagd advies geven over zaken die de school aangaan. De MR werkt op een ‘open’ wijze. Er wordt acht keer per jaar vergaderd. Vanaf dit schooljaar worden de vergaderdata van de MR vermeld op de website van de scholen, evenals de agenda en de notulen van de vergaderingen. In principe zijn de vergaderingen van de MR openbaar en heeft u als ouder het recht om de vergaderingen bij te wonen. De enige uitzondering in de openheid van ons functioneren is als er gesproken wordt over personen of persoonlijke aangelegenheden. Dit gebeurt natuurlijk vertrouwelijk. Naast het adviseren over plannen en besluiten van directie en schoolbestuur, komen we ook zelf met voorstellen om zaken te verbeteren en het schoolleven van onze kind(eren) te verrijken.

De MR van De Gaard is onderverdeeld in tweeën. Er is een deelraad MR voor de Meester Vos en een voor de Tijl Uilenspiegel.

Personeelsgeleding:
Margo van der Velden en Leonie Scholman

Oudergeleding:
I.P Geers en ….. (Er wordt nog een tweede ouder gezocht)

Hieronder vindt u de notulen van de laatste vergaderingen:

Notulen MR vergadering 17 september 2018 (vastgesteld)

Notulen MR vergadering 13 november 2018 (vastgesteld)